Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieInformácia pre verejnosť

Oznam

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť!

• Oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 261 z 24. 11. 2021 upravujúcej chod pracoviska v režime OTP, pracuje centrum od 25. 11. 2021 v tomto režime:

• V tomto režime poskytuje centrum svoje služby aj dospelým klientom a zákonný zástupcom.

• V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR. č. 262 z 24. 11. 2021 § 2 sa nariaďuje všetkým osobám prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora v interiéri.

• Pri vstupe do priestorov centra sa táto povinnosť netýka:


a) detí do 6 rokov,

b) osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba:

a) ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu;

b) u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Informácie o službách a objednávaní sa klientov poskytujeme na tel. č.: 0903 552 996 a 0911 271 474 od 8.00 do 16.00 a na 055/ 632 22 106 od 8:00 do 14:00.10.09.2021 : Voľné pracovné miesto

Informáciu o voľnom pracovno mieste psychológanájdete tu: Informácia o voľnom pracovnom mieste ...

18.05.2021 : Dotazník

Váženi rodičia!. VÚDPaP sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie r...

16.03.2021 : Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ

Toto usmernenie nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“, ktorý je dostupný na: Stanoviská a informatívne materiály |...

11.02.2021 : Školská spôsobilosť

Na dosiahnutí primeranej úrovne školskej spôsobilosti sa podieľa veľa činiteľov a oblastí v ktorých je potrebné pripraviť dieťa na škol...

03.09.2020 : Semafor

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) prebiehajú od 2...

03.09.2020 : Oznam o prevádzke

Úprava podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov pri prevádzke CPPPaP v školskom roku 2020/2021nájdete tu: Oznam...
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt CUBS