Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť!
 
 • Oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 261 z 24. 11. 2021 upravujúcej chod pracoviska v režime OTP, pracuje centrum od 25. 11. 2021 v tomto režime:
 • V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR. č. 262 z 24. 11. 2021 § 2 sa nariaďuje všetkým osobám prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora v interiéri.
 • Pri vstupe do priestorov centra sa táto povinnosť netýka:

  a.  detí do 6 rokov,
  b.  osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
  c.  osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
 
Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
 
 1. osoba kompletne očkovaná,
 2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 
Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
 
 1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. V školskom roku 2021/2022 sú všetky aktivity CPPPaP realizované podľa manuálu vydaného MŠVVaŠ SR: ŠKOLSKÝ SEMAFOR, aktuálneho COVID automatu, aktuálnych usmernení ÚVZ SR, RÚVZ v Košiciach a epidemiologických podmienok jednotlivých škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.
 
Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba:
 
 1. ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu;
 2. u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.
 
Podľa Školského semaforu MŠVVaŠ SR aktualizovaného dňa 26. 11. 2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2020/21911:1-A1810 z 25.11.2021 od 29. 11. 2021 sa prevádzka CPPPaP sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.
 
Vstup cudzích osôb do CPPPaP je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný – osoba kompletne očkovaná, prekonaný – osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami) so súhlasom riaditeľky CPPPaP.
 
V záujme ochrany Vášho zdravia ako aj zamestnancov CPPPaP Vás prosíme o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:
 
 1. Pri vstupe do CPPPaP žiadame plnoletých klientov a dospelú sprevádzajúcu osobu neplnoletého klienta preukázať sa potvrdením o úplnom očkovaní – COVID pasom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.
 2. Pri vstupe do CPPPaP absolvovať preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty neplnoletého klienta a vyplnenie čestného prehlásenia o bezpríznakovosti klienta v prijímacej kancelárii.
 3. Prijímanie klientov (detí a žiakov) z triedy, ktorá je v čase prítomnosti klienta v centre v karanténe, nie je možné.
 4. Vzhľadom k stiesneným priestorovým podmienkach centra nie je možné zdržiavanie sa sprievodu klienta v čakárni.
 5. Dodržiavať presný čas príchodu do CPPPaP podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažïovaniu osôb.
 6. V prípade, ak sa na dohodnutý termín nemôžete dostaviť, bezodkladne to oznámte centru.
 7. Pri zistení pozitivity na COVID-19 po návšteve CPPPaP u klienta, sprevádzajúcej osoby alebo im blízkych kontaktov, oznámte to okamžite centru.
 
Informácie o službách a objednávaní sa klientov poskytujeme na tel. č.: 0903 552 996 a 0911 271 474 od 8.00 do 16.00 a na 055/ 632 22 106 od 8:00 do 14:00.