Informácia o voľných pracovných miestach

Na základe § 84 odstavec 1a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. voľné pracovné miesto:

 • termín nástupu: 01. 02. 2022 alebo dohodou,
 • pozícia: psychológ,
 • úväzok: 100%

 

2. voľné pracovné miesto:

 • termín nástupu: 01. 02. 2022 alebo dohodou,
 • pozícia: psychológ s 1. atestáciou,  
 • úväzok: 100%

 

Názov a adresa zamestnávateľa – miesto výkonu práce:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29 Košice.

 

Kategória a podkategória odborných zamestnancov  psychológ.

 

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,               
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • aktívny a pozitívny prístup,
 • zodpovednosť,
 • spoľahlivosť,
 • vysoká pracovná motivácia.

 

Pracovno-právny vzťah a platové ohodnotenie:

 • pracovná zmluva podľa vypísaného voľného miesta,
 • odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zamestnanie,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • prehľad predchádzajúcich zamestnaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Miesto a termín podania žiadosti:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice – Sever,
najneskôr do 21. 01. 2022.

 

Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na tel. č. 055/63 218 38 alebo pri osobných pohovoroch. O ich konaní budeme uchádzačov, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady informovať.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:
055/63 218 38, 055/63 22 106, e-mail: riaditel@cpppapke-okolie.sk