Výberové konanie na miesto riaditeľa/-ky

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice.
 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach vyhlasuje dňom 06. mája 2022 podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.") a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.") 

 

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditel'a/-ky

 

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice 

 

Predpoklady na výkon vedúceho odborného zamestnanca
podľa § 9 ods. 1 písm. a), b ), c) ad) v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 z. z."):

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
 • podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní podľa§ 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • potvrdenie o dÍžke odbornej činnosti preukazujúce najmenej 5 rokov odbornej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 30e ods. 21 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca uvedeného zákona,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa podľa§ 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie podľa§ 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť v termíne do 31. mája 2022 na adresu: 

 

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 
Zádielska 1222/1, 040 33 Košice

 

v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením „Výberové konanie - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice - NEOTVÁRAŤ."

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespÍňajú požadované podmienky. Žiadosti o účasť vo výberovom konaní zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. na prezentačnej pečiatke Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude písomne oznámený termín a miesto konania výberového konania. 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.russ-ke.sk/. 

Základná zložka mzdy je na úrovni minimálne 7. platovej triedy, pracovnej triedy 2 a riadiaceho príplatku v zmysle § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.