Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skÚvod ... zapnutý filter: poradcovia

Informácia pre školy

Oznam

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť!

Oznamujeme Vám, že na základe aktuálnych usmernení ÚVZ, odborní zamestnanci centra vykonávajú svoje činnosti individuálnou formou v centre. Vašu návštevu je potrebné dopredu konzultovať na tel. č. 0903 552 996, 0911 271 474 alebo na tel. č. 055/63 22 106 v čase od 8:00 do 16:00.

Bližšie informácie k objednávaniu a podmienkam príchodu klientov do centra získate aj na našom www: cpppapke-okolie.sk

Návšteva nášho pracoviska je umožnené iba pri dodržiavaní platných protiepidemiologických opatrení:

Pri vstupe do CPPPaP sa postupuje v súlade s aktuálnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Vstup do CPPPaP je umožnený len osobe, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším, ako to upravuje aktuálne platná vyhláška. Negatívnym výsledkom uvedených testov sa preukazuje ďalej aj každý klient nad 10 rokov.

Za účelom overenia u osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 1 ods. uvedenej vyhlášky, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje platnosť takejto výnimky.

V tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne aktuality.
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt CUBS