Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov

Osobné údaje zisťované v rozsahu § 11, ods (6) písm. a) a b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní:

O klientovi (resp. niektoré údaje zákonného zástupcu): meno a priezvisko, názov školského zariadenia, telefonický a e-mailový kontakt, fyzické zdravie, duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

Ďalšia dokumentácia v zmysle § 11, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní je najmä: správa z psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, psychológ, špeciálny pedagóg, metodik pre voľbu povolania, sociálny pracovník sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa zákona § 8 ods. (1), písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 22 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. (8) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Údaje o psychickej identite a psychickej spôsobilosti môže v zmysle § 13 ods. (3) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov získavať a spracovávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný zákon - napr. školy a školské zariadenia v zmysle § 11, ods. (7) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Všetky formy a druhy odbornej starostliosti sú v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytované zdarma (§ 130, ods. (11), zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 

 

 

Podrobné informácie o zásadách ochrany osobných údajov na našej web stránke nájdete v časti Povinné zverejňovanie / GDPR.